Οικονομική Απώλεια

 

Οι επιχειρηματίες και οι εμπορευόμενοι διατρέχουν σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους, απο την αναξιοπρέπεια και αναξιοχρεότητα ορισμένων μελών του κύκλου των συναλλαγών τους. Οι σχετικές οικονομικές απώλειες μπορεί να οφείλονται είτε στην αφερεγγυότητα και την παντελή άρνηση της πληρωμής, είτε ακόμα στην παρατεινόμενη αναβολή εξοφλήσεως των οφειλών. Η ασφάλιση πιστώσεων έχει αντικείμενο να καλύψει τις οικονομικές αυτές απώλειες.
Διακρίνονται σε :

 • Γενικής αφερεγγυότητας
 • Εξαγωγικών Πιστώσεων
 • Πωλήσεων με δόσεις
 • Ενυπόθηκων πιστώσεων
 • Αγροτικών Πιστώσεων


Ιδιαίτερα στις εξαγωγικές πιστώσεις οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγάλοι και μπορεί να οφείλονται σε λόγους εντελώς ανεξάρτητους απο την βούληση των οφειλετών.

Η κήρυξη ενός πολέμου ή ακόμα η επιβολή περιοριστικών μέτρων στην εξαγωγή συναλλάγματος, ο πολιτικός δηλαδή κίνδυνος είναι μεγάλος γι' αυτό και δεν καλύπτεται πάντοτε από ιδιώτες ασφαλιστές. Ο πολιτικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται συνήθως από διμερείς και πολυμερείς διακρατικές συμφωνίες που λειτουργούν με τον όρο της αμοιβαιότητας ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των μέτρων περιορισμού εξαγωγής συναλλάγματος και την περίπτωση κηρύξεως πολέμου.

Εγγυήσεις (Guarantees)

 • Άμεσες εγγυήσεις (Fidelity Guarantee)

Η πλήρωση ορισμένων θέσεων εμπιστοσύνης σε μία επιχείρηση, όπως τα ταμία του εισπράκτορα, του διαχειριστή υλικού, τους συμβούλου κλπ. συνεπάγεται πολλές φορές οικονομικές απώλειες για την επιχείρηση, λόγω ανεντιμότητας των ατόμων που κατέχουν τις θέσεις αυτές.

Αντικείμενο τους είναι να προστατεύσει τον ασφαλισμένο από την ανεντιμότητα αυτή των υπαλλήλων και των συνεργατών, που μπορεί να εκδηλωθεί με την μορφή αθετήσεως οικονομικών υποχρεώσεων, της υπεξαιρέσεως της ιδιοποιήσεως.

 • Έμμεσες Εγγυήσεις

Είναι οι εγγυήσεις καλής εκτελέσεως έργου, επιστροφής δανείου, εκπληρώσεως υποχρεώσεων από συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών και λοιπές εμπορικής φύσεως εγγυήσεις, (commercial fidelity guarantees), για τις οποίες συνήθως οι εγγυοδοτική δραστηριότητα ασκείται από τις τράπεζες με τις σχετικές εγγυητικές επιστολές, γι'αυτό και δεν έχει αναπτυχθεί στην χώρα μας σχετικός ασφαλιστικός κλάδος.

Τι καλύπτει η Ασφάλιση Πιστώσεων.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες με πίστωση σε πελάτες που έχουν την εμπορική ιδιότητα με έδρα είτε την Ελλάδα είτε και το Εξωτερικό.

 

Που Θα βρείτε ασφάλειες εγγυήσεων ;

Μα φυσικά στον προσωπικό σας ασφαλιστικό διαμεσολαβητή ο οποίος αφού αναλύσει τις ασφαλιστικές σας ανάγκες θα έρθει σε επαφή με ασφαλιστικούς οργανισμούς και θα βρει τα ασφαλιστικά προϊόντα που ανταποκρίνονται καλύτερα στην κάλυψη των προσωπικών σας αναγκών. Αυτό ακριβώς το ρόλο έχει η ABROZI Ε.Π.Ε, που με το εξιδεικευμένο προσωπικό της και την τεράστια εμπειρία της, δίνει απάντηση σε όποια απορία σας πάνω σε ασφαλιστικά θέματα και μπορεί να σας βρει τις λύσεις που ταιριάζουν στον καθένα σας, με τις πιο συμφέρουσες και ανταποδοτικές ασφάλειες πιστώσεων .

ABROZI LTD

Ασφαλιστική Πρακτόρευση

 • Λεωφ. Βεϊκου 20 & Αθ. Διάκου 2,
 • 11147, Γαλάτσι Αττικής
 • 210-2914385, 210-2136265 
 • ioanniszikakis@gmail.com

 

 Ακολουθήστε μας: