Λεξικό

Βασικοί κανόνες της ασφάλισης

 

Η ασφάλιση έχει ένα αριθμό κανόνων και αρχών με τις οποίες λειτουργεί. Κάποιοι βασικοί είναι:

 

Απόλυτη Καλή Πίστη. Θα πρέπει να είστε πραγματικά ειλικρινείς όταν απαντάται ερωτήσεις σε Αιτήσεις για Ασφάλιση.

Απόκρυψη. Αν σκόπιμα αποκρύψετε πληροφορία όπως, με το να μην πείτε στο ασφαλιστή σας ότι είχατε καρκίνο όταν υποβάλλετε αίτηση για ασφάλιση Ζωής, υπάρχει πιθανότητα η ασφαλιστική εταιρεία να μην πληρώσει.

Ασφαλιστικό συμφέρον. Μπορείτε να ασφαλίσετε μόνο αυτό, το οποίο θα σας προκαλέσει οικονομική απώλεια ή σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής του.

Συνασφάλιση. Αν το σπίτι σας στοιχίζει σήμερα 150,000€ για να ξανακτιστεί και εσείς το έχετε ασφαλισμένο για τη μισή του αξία, με την ιδέα ότι είναι πολύ δύσκολο να καταστραφεί ολοσχερώς, η ασφαλιστική εταιρεία θα εφαρμόσει την πρόνοια της συνασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι, αν εσείς το έχετε ασφαλίσει για τη μισή του αξία τότε αυτό που έχετε κάνει στην πραγματικότητα είναι να είστε εσείς ο ασφαλιστής της άλλης μισής του αξίας. Έτσι, αν ξεσπάσει μια μικρή πυρκαγιά και προκαλέσει μια ζημιά 20.000€ ο ασφαλιστής θα πληρώσει το μισό της ζημιάς αυτής.

Ειδικοί όροι ασφαλιστηρίου. Εδώ είναι που θα βρείτε «τα ψιλά γράμματα». Αν και τα περισσότερα από αυτά είναι γραμμένα σε απλά ελληνικά, οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν αρκετούς τεχνικούς όρους οι οποίοι δεν είναι πάντα κατανοητοί από άτομα που δεν κατέχουν το θέμα. Αν δεν κατανοήσετε κάτι, ρωτάτε πάντα τι ακριβώς σημαίνει και ζητείστε το γραπτώς.

 .

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Παρακάτω σας παραθέτουμε μερικές από τις βασικότερες ορολογίες της ασφαλιστικής επιστήμης χρήσιμες σε κάθε έναν που επιθυμεί να γνωρίζει με ακρίβεια τα δικαιώματα και της υποχρεώσεις που συνοδεύουν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ:
Είναι ο κύριος του Ασφαλιστηρίου και το πρόσωπο που ευθύνεται για την πληρωμή των Ασφαλίστρων στην Ασφαλιστική Εταιρεία (Ασφαλισμένος και Αντισυμβαλλόμενος συνήθως είναι το ίδιο πρόσωπο).

ΑΞΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ:
Είναι το ποσό που υπάρχει στη διάθεση του Αντισυμβαλλόμενου μετά τον τρίτο χρόνο ισχύος του συμβολαίου στην περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος θελήσει να διακόψει το συμβόλαιό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ:
Είναι μια μορφή προστασίας του εισοδήματος, από κινδύνους που απειλούν να το μειώσουν ή και να το μηδενίσουν.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:
Είναι το ποσό που καταβάλλει ο Αντισυμβαλλόμενος στην Εταιρεία, για την ασφαλιστική κάλυψη που απολαμβάνει ο Ασφαλισμένος από το Ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ:
Είναι το πρόσωπο που αφορούν οι καλύψεις που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:
Οι οικονομικές ανάγκες που δημιουργεί στον Ασφαλισμένο ή στην οικογένειά του  Απώλεια Ζωής, τα Γηρατειά, η Ασθένεια και τα Ατυχήματα.

ΔΑΝΕΙΟ:
Ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να δανειστεί ποσό μέχρι την αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου του με εγγύηση την ίδια την αξία εξαγοράς.  Δάνειο μπορεί να πάρει ο αντισυμβαλλόμενος μετά τον τρίτο χρόνο ισχύος του συμβολαίου.  Σε περίπτωση που το συμβόλαιο λήξει για οποιοδήποτε λόγο, τότε το ποσό του δανείου, καθώς και οι τυχόν οφειλόμενοι τόκοι, παρακρατούνται από τις Αξίες Εξαγοράς ή από το ποσό κάλυψης που θα πρέπει να καταβάλλει η Εταιρεία στον ασφαλισμένο ή στον δικαιούχο του.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:
Είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον Ασφαλισμένο στο οποίο καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Ζωής σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλισμένου.

ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:
Ένα ποσό που προστίθεται στο ασφάλιστρο για να καλυφθεί ο τυχόν αυξημένος κίνδυνος λόγω υγείας ή επικινδυνότητας του επαγγέλματος του ασφαλισμένου.

ΕΝΑΡΞΗ   ΙΣΧΥΟΣ   ΤΟΥ   ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ   ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
Είναι η ημερομηνία από την οποία αρχίζει η Εταιρεία να καλύπτει τον Ασφαλισμένο.  Σαν ημερομηνία ισχύος θεωρείται η ημερομηνία της αίτησης για ασφάλιση ή και της ιατρικής εξέτασης (αν απαιτείται), όποια από τις δύο είναι η μεταγενέστερη.

ΙΑΤΡΙΚΗ   ΕΞΕΤΑΣΗ:
Είναι η εξέταση του υποψηφίου για ασφάλιση που γίνεται σε γιατρό εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία και που όταν απαιτείται για την έκδοση του συμβολαίου και συνοδεύει την αίτηση ασφάλισης αποτελεί μέρος του συμβολαίου.

ΛΗΞΗ   ΤΟΥ   ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:
Είναι η ημερομηνία, κατά την οποία εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις της εταιρίας με καταβολή του κεφαλαίου και Π.Υ.Μ.Α. αν αυτό προβλέπεται από το ασφαλιστήριο ή με καταβολή του κεφαλαίου λόγω θανάτου του ασφαλισμένου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ:
Το Μαθηματικό Απόθεμα είναι το ποσό που συσσωρεύεται από την επένδυση των ασφαλίστρων που πληρώνει ο αντισυμβαλλόμενος αφού αφαιρεθούν τα έξοδα διαχείρισης και πρόσκτησης.  Το ετήσιο επιτόκιο επένδυσης του Μαθηματικού Αποθέματος είναι εγγυημένο και ισούται με το Τεχνικό Επιτόκιο, το οποίο ισχύει κατά την έναρξη του συμβολαίου και παραμένει αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:
Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της έναρξης ισχύος και της  λήξης ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
ΠΟΣΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ:
Είναι το ποσό (ασφαλισμένο κεφάλαιο) που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο και που κατά τη λήξη του Συμβολαίου υποχρεούται να καταβάλλει η Εταιρεία στον ίδιο τον Ασφαλισμένο, εφ' όσον προβλέπεται από τους όρους του συμβολαίου του, ή στον δικαιούχο του σε περίπτωση Απώλειας Ζωής του Ασφαλισμένου.

ΠΡΟΪΟΝ ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩ (Π.Υ.Μ.Α.):
Το Π.Υ.Μ.Α. είναι μία επιπλέον παροχή η οποία δημιουργείται όταν η απόδοση της εταιρίας από την επένδυση των Μαθηματικών Αποθεμάτων των συμβολαίων ξεπερνά το εγγυημένο Τεχνικό Επιτόκιο.  Το συμβόλαιο συμμετέχει στην υπεραπόδοση (=απόδοση εταιρίας μείον Τεχνικό Επιτόκιο) κατά 85%.  Το Π.Υ.Μ.Α. παραμένει και επαναεπενδύεται από την εταιρία μέχρι τη λήξη της ασφάλισης.  Τότε καταβάλλεται επιπρόσθετα του εγγυημένου κεφαλαίου κάλυψης / αξίας εξαγοράς.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ:
Το Τεχνικό Επιτόκιο είναι το εγγυημένο επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την επένδυση του Μαθηματικού Αποθέματος ενός συμβολαίου και καθορίζεται από την Ελληνική Ασφαλιστική Νομοθεσία.

ABROZI LTD

Ασφαλιστική Πρακτόρευση

  • Λεωφ. Βεϊκου 20 & Αθ. Διάκου 2,
  • 11147, Γαλάτσι Αττικής
  • 210-2914385, 210-2136265 
  • ioanniszikakis@gmail.com

 

 Ακολουθήστε μας: