Προσυμβατική Ενημέρωση Πελατών

«ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ»

Σας γνωστοποιούμε τα στοιχεία της Εταιρία μας, παραθέτοντας επιπλέον το Δελτίο Ταυτότητας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης σας ενημερώνουμε:

 1. Δεν έχουμε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση, με ποσοστό άνω του 10% σε δικαιώματα ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.
 1. Δεν έχουμε άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε συγκεκριμένη ασφαλιστική επιχείρηση ή μητρική επιχείρηση της συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης, με ποσοστό άνω του 10% σε δικαιώματα ψήφου ή του κεφαλαίου αυτής.
 1. Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει έγγραφη καταγγελία, στην Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης κατά ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του διατάγματος αυτού, ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στην δημόσια τάξη, ιδίως δε για πράξεις ή παραλείψεις, που κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης προς την οποία υποβάλλεται η καταγγελία μπορούν να καταλογισθούν στον καταγγελλόμενο διαμεσολαβητή. Για τις ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 298/1986 (Φ.Ε.Κ. Α/133), κατόπιν προηγούμενης ακροάσεως του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή και έρευνας της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης για την βασιμότητα των καταγγελλομένων και των παρεχομένων εξηγήσεων από τον καταγγελλόμενο. Σε κάθε περίπτωση παρέχεται εντός ευλόγου χρόνου αιτιολογημένη απάντηση προς τον καταγγέλλοντα. Αν τα εμπλεκόμενα μέρη αποδέχονται, η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης μπορεί να παραπέμψει την διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή. 3297/23.12.2004 (Φ.Ε.Κ. Α/259), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα των εμπλεκομένων μερών να προβαίνουν σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

4. Για την προτεινόμενη σύμβαση, ενημερώνουμε επιπλέον ότι : 

 • παρέχουμε συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά προκειμένου, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, να προτείνουμε την ασφαλιστική σύμβαση που θα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.
 •  δεν έχουμε συμβατική υποχρέωση να ασκούμε δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως αποκλειστικά συνδεδεμενοι, με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Μετά από σχετικό σας αίτημα, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τις επωνυμίες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες μπορούμε αλλά και πράγματι ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Για τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται ότι μία συγκεκριμένη πληροφορία παρέχεται μόνο μετά από αίτημα σας, σας ενημερώσαμε σχετικά για το δικαίωμά σας να ζητήσετε την πληροφορία αυτή.
 1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης ασφάλισης, τουλάχιστον βάσει των πληροφοριών τις οποίες μας παρείχατε, πρέπει να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις και οι ανάγκες σας, καθώς και οι λόγοι στους οποίους βασίστηκαν οι συμβουλές που σας δόθηκαν, σχετικά με συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

ABROZI LTD

Ασφαλιστική Πρακτόρευση

 • Λεωφ. Βεϊκου 20 & Αθ. Διάκου 2,
 • 11147, Γαλάτσι Αττικής
 • 210-2914385, 210-2136265 
 • ioanniszikakis@gmail.com

 

 Ακολουθήστε μας: