Πρόγραμμα Yγείας Family Plus (Ευρωπαϊκή Πίστη)

Το πρόγραμμα υγείας Family Plus της Ευρωπαϊκής Πίστης χαρακτηρίζεται για την πληρότητα των παροχών και η ελευθερία

στην επιλογή των καλύψεων σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες των ασφαλισμένων.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ € 10.000
 • ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ € 10.000
 • Μ.Μ.Α. (%) ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ € 10.000
 • ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ €  200.000 ετησίως  για όλους τους Ασφαλισµένους
 • ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ∆ίκλινο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ

 • Νοσηλεία σε ∆ηµόσια Νοσοκοµεία  € 0
 • Νοσηλεία σε Ειδικά Συµβεβληµένα Νοσοκοµεία € 0
 • Νοσηλεία σε Ιδιωτικά Νοσοκοµεία & Κλινικές  € 1.000

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

(µετά την αφαίρεση της Απαλλαγής)

 • 100% ∆ηµόσια Νοσοκοµεία
 • 100% Ειδικά Συµβεβληµένα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία & Κλινικές
 • 90% Συµβεβληµένα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία & Κλινικές
 • 70% Μη Συµβεβληµένα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία & Κλινικές
 • 70% στο Εξωτερικό & 50% Η.Π.Α. και Καναδά
 • ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ & ODC Καλύπτονται µέχρι του ανωτάτου ορίου
 • ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΧΡΗΖΟΥΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
 • Θεραπείες µε ακτινοβολίες, χημειοθεραπείες χωρίς διανυκτέρευση.
 • ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΛΥΨΗ Στα Ειδικά Συμβεβλημένα και στα συμβεβλημένα µε την επίδειξη της Κάρτας Υγείας.
 • ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ € 600 µετά από 24 µήνες από την έναρξη της ασφάλισης
 • ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΥΝΟ∆ΟΥ Εφόσον το ασφαλιζόµενο παιδί είναι ηλικίας µέχρι 14 ετών
 • ΕΞΟ∆Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ) ΜΕΧΡΙ  €  1.000  Ετησίως
 • ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ Μέχρι 30 ηµέρες ανά νοσηλεία
 • ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ.
 • ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ € 80
 • Για κάθε ηµέρα νοσηλείας και µέχρι 30 ηµέρες κατά περίπτωση.
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ποσοστό % και µέχρι € 2.000
 • BONUS ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ
 • Σε περίπτωση που άλλος φορέας (δηµόσιος ή ιδιωτικός) καταβάλλει ποσό µεγαλύτερο από το ποσό της απαλλαγής και της συµµετοχής του ασφαλισµένου, τότε το 50% της διαφοράς καταβάλλεται στον Ασφαλισµένο µε την µορφή Bonus και µε ανώτατο όριο το ποσό των € 2.000

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Ιατρικό Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας στα 801 700 7757 (από σταθερό) & 2310 685 695 (από κινητό) που λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο για συντονισμό Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.

ΗΛΙΚΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 65 ΕΤΩΝ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝΑΝΕΟΥΜΕΝΟ

Ιατρικό Τηλεφωνικό Συντονιστικό Κέντρο Υγείας στα 801 700 7757 (από σταθερό) & 2310 685 695 (από κινητό) που λειτουργεί 24 ώρες την ηµέρα, 365 ηµέρες το χρόνο, µε υποστήριξη Ιατρών, Νοσοκόµων.

Παροχές µέσω Πανελλαδικού ∆ικτύου Ιατρών, ∆ιαγνωστικών Κέντρων και Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκοµείων

 • Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς µέλη του ∆ικτύου Πανελλαδικά µε συμμετοχή του ασφαλισµένου 20 € ανά επίσκεψη
 • Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό ∆ίκτυο Φυσιοθεραπευτών, µε συµµετοχή του ασφαλισμένου 15 € ανά συνεδρία φυσιοθεραπείας στο ιατρείο και 20 € κατ’ οίκον.
 • Απεριόριστες ιατρικές πράξεις σε ιατρούς του ∆ικτύου, σε τιµές Κρατικού Τιµολογίου (ΦΕΚ).
 • Απεριόριστες ∆ιαγνωστικές εξετάσεις σε τιµές Κρατικού Τιµολογίου (ΦΕΚ).
 • ∆ιαγνωστικές εξετάσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στον Κρατικό Τιµοκατάλογο (ΦΕΚ), παρέχονται µε έκπτωση έως 30% επί του ιδιωτικού τιµοκαταλόγου του εκάστοτε συμβεβλημένου ∆ιαγνωστικού Κέντρου.
 • Οργάνωση και υποστήριξη νοσηλείας ασθενών σε 34 χώρες του εξωτερικού σε ειδικές προνομιακές τιµές.

Νοσηλεία κατ’ οίκον

Αν υπάρχει περίπτωση µμακρόχρονης ανάρρωσης µετά από µια επώδυνη κατάσταση παρέχονται οι εξής υπηρεσίες, µε προσωπική χρέωση του ασφαλισμένου :

 • Υπηρεσία νοσηλευτή, για απλές πράξεις, µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 15 € ανά επίσκεψη.
 • Σε περίπτωση σύνθετων ιατρικών πράξεων, παρέχονται ειδικές τιµές.
 • Επίσκεψη ιατρού κατ΄ οίκον µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 50 € ανά επίσκεψη.
 • Παροχή ιατρικού εξοπλισµού µε έκπτωση έως και 50%.

∆ιακοµιδές µε προσωπική χρέωση του ασφαλισµένου, σε ειδικές προνοµιακές τιµές

 • ∆ιακοµιδή µε ασθενοφόρο από και προς τις συνεργαζόµενες κλινικές προς νοσηλεία.
 • ∆ιακοµιδή µε ασθενοφόρο για προγραµµατισµένες διακοµιδές εντός Ελλάδος.
 • ∆υνατότητα διακοµιδής αιµοκαθαρόµενων, ασθενών ΜΕΘ, ατόµων µε κινητικά προβλήµατα.
 • ∆υνατότητα προγραµµατισµένης διακοµιδής σε ιατρεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και υγειονοµικές επιτροπές
 • ∆υνατότητα διακοµιδής νεογνών µε σύγχρονες θερµοκοιτίδες.
 • Αεροδιακοµιδές µε αεροπλάνο ή ελικόπτερο.

Οφθαλµολογικές παροχές µέσω Πανελλαδικού ∆ικτύου

 • Απεριόριστες προγραµµατισµένες επισκέψεις σε Πανελλαδικό ∆ίκτυο Οφθαλµιάτρων µε συµµετοχή του ασφαλισµένου 20 € ανά επίσκεψη.

Οδοντιατρικές παροχές µέσω Πανελλαδικού ∆ικτύου Οδοντιάτρων

 • Οδοντιατρικές πράξεις, παιδοοδοντία και ορθοδοντική µε ειδικό ποσοστό έκπτωσης επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιµοκαταλόγου των συνεργαζόµενων οδοντιατρείων/οδοντιάτρων από 30% έως 50%. Ένας ετήσιος δωρεάν καθαρισµός δοντιών.

 

 

Η ABROZI Ε.Π.Ε είναι πάντα στην διάθεσή σας για οτιδήποτε σας απασχολεί στον τομέα της Ασφάλισης Υγείας. Συμπληρώστε την φόρμα και σύντομα ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας…

Ζητήστε μας Προσφορά

ABROZI LTD

Ασφαλιστική Πρακτόρευση

 • Λεωφ. Βεϊκου 20 & Αθ. Διάκου 2,
 • 11147, Γαλάτσι Αττικής
 • 210-2914385, 210-2136265 
 • ioanniszikakis@gmail.com

 

 Ακολουθήστε μας: